Tut Taylor's DPS Logo sticker - 2.25" x 3" vinyl sticker

2.25" x 3" vinyl cutout sticker, Tut Taylor's Dobrolic Plectral Society logo